Föreningen bildades år 1900.

 

 

Slutet av 1890-talet var en dynamisk tid för Helsingborgs rederinäring. Efter ett inspirerande föredrag, som sjökapten Bror Bank höll på hotel Continental i januari 1896 för ett antal sjöfartsmän och näringsidkare, varvid han entusiastiskt förordade att man skulle satsa på ångfartyg istället för segelfartyg, bildades under de närmaste åren ett stort antal rederiaktiebolag för inköp och drivande av ångfartyg.

   Vid årsskiftet 1899/1900 bestod Helsingborgsflottan av 116 fartyg, varav 49 ångare och 67 segelfartyg. Helt naturligt uppstod ett behov bland redarna att skapa ett forum för att diskutera gemensamma angelägenheter och försöka främja sjöfarten genom framställningar i olika sjöfartsfrågor till myndigheterna m.m.

 Redan i april 1899 hölls ett sammanträde, då man bildade en inerimstyrelse för kommande förening. Denna interimsstyrelse utarbetade förslag till stadgar, som godkändes på ett konstituerande möte, som hölls på Hotel d´Angleterre den 21 mars 1900 under ordförandeskap av direktör Malte Sommelius.

     Enligt stadgarna skulle föreningen ha till ändamål att verka till sjöfartens främjande genom att ”söka vägabringa närmare anslutning mellan personer intresserade för detta yrke, och att vid sammankomster anordna föredrag over till sjöfaten hörande ämnen”. Vidare hette det, ” i föreningen må intagas varje välfredad examinerad sjöman, även som välfrejdad person som har intresse för sjöfart och skeppsrederirörelse”.

Den första styrelsen bestod av idel skeppsredare och delägare rederiaktiebolag eller partrederier nämligen

 

Ordinarie: 

   Skeppsredaren N.C. Corfitzon

   Grosshandlaren Anton Hulthén

   Sjökaptenen Carl Pettersson

   Sjökaptenen G.H. Witt

   Sjökaptenen N.P. Swensson

   Sjökaptenen Carl Hulthén

   Grosshandlaren Fredrik Tengvall

 

Suppleanter:

   Sjökapten Janne Pettersson

   Sjökapten P.L. Påhlsson

   Skeppsredare Otto Banck