Rederihistorik Helsingborg                 

 Så började det

   År  1867 grundades Helsingborgs varv av bl.a. konsul Carl Henckel och sjökapten CJ  Hulthén. Henckel och Hulthén lät bygga fartyg på varvet och bildade tillsammans  med andra intresserade flera partrederier. Hulthén var stadens sjömanshusombudsman från 1866 till 1912. Han blev huvudredare för många av de  partrederier som bildades. Han innehade positionen som stadens störste redare  till år 1893, då grosshandlaren Carl August Banck passerade honom.

Så fortsatte det

   Den 9  januari 1896 är ett betydelsefullt datum i Helsingborgs sjöfartshistoria. Denna  dag höll sjökapten Bror Banck ett inspirerande föredrag på Hotell Continental om  fördelarna med ångfartyg framför segelfartyg. Föredraget hade sådan effekt att  flera rederier bildades de närmaste dagarna, bland andra Rederi AB Helsingborg  av Nils Corfitzon m fl. Året därpå grundades Rederi AB Kärnan, som blev  föregångare till AB Transmarin.

Second-hand-fartyg inköptes från England till förmånliga priser och Helsingborgs  rederier och handelsflotta växte starkt. År 1910 fanns det fler ångfartyg än  segelfartyg. Bröderna Carl August, Otto och Bror Banck samt Nils Corfitzon,  Bernhard Ingelsson och Otto Hillerström blev de dominerande redarna. När första  världskriget bröt ut fanns det 50 rederier i Helsingborg med tillsammans 101  ångare och 29 segelfartyg.

   Sjökapten BO Börjesson från Onsala bildade Rederiaktiebolaget Activ år 1915.  Året efter grundades AB Transmarin av Bernhard Ingelsson.

   Första världskriget medförde en stor decimering av flotta genom bland annat  torpederingar och minsprängningar. Tonnaget minskade dessutom på grund av  försäljningar. Sammantaget reducerades flottan till en endast en tredjedel av  förkrigsstorleken.

Sjöfarten gick emellertid vidare under skiftande konjunkturer och år 1937 kunde  staden räkna inte mindre än 62 rederier med 116 ångfartyg men inga segelfartyg.  Det var trampfart och kontraktsfart som bedrevs. Från Sverige fraktades  skogsprodukter och järnmalm och till Sverige fraktades kol, svavelkis och andra  råvaror. De största redarna var Bernhard Ingelsson, Johan Gorthon och Otto  Hillerström. Deras rederier svarade för över hälften av tonnaget. Helsingborg  var i storlek den tredje i ordningen i Sverige.

   Även  andra världskriget drabbade Helsingborgs rederier hårt. En tredjedel av fartygen  förlorades genom kriget. Nära 200 besättningsmän miste livet.

Storhetstid

Under  mellankrigstiden bedrevs ingen linjefart och det fanns inga motorfartyg i  flottan.

Det första motorfartyget blev Hillerströms ”Eros”, som levererades från  Helsingörs varv den 18 augusti 1941. Fartyget, som kom att ingå i Röda Korsets greklandsflotta,  gick nyårsdagen 1943 på grund vid ön Polygandros i Cykladerna och blev vrak.

 
 

   Omedelbart efter kriget startade man transport av styckegods på reguljära linjer  med moderna motorfartyg: Transmarin mellan Kontinenten och Medelhavet, Gorthons  mellan Sydamerika och Medelhavet samt Hillerströms mellan Australien och Japan.  Helsingborg hade fortfarande positionen som tredje rederistaden i landet.  Transmarin var länge det största rederiet men passerades 1947 av Gorthons.

De  närmaste decennierna efter kriget innebar en storhetstid för Gorthons,  Transmarin och Hillerströms. I fråga om omsättning, sysselsatt kapital och  personal kunde dessa rederier mäta sig med de landbaserade industrierna i  staden.

Nedgång

   De  mindre rederierna försvann ett efter ett. Så småningom fick Transmarin och  Hillerströms svårigheter med lönsamheten och avvecklade sina fartygsflottor  under 1970- och 1980 talen. Längst fanns Gorthons kvar men på slutet endast som  en del av Rederi AB Transatlantic, som bildats genom sammanslagning av B & N  Nordsjöfrakt och Gorthons.